scan-inter-public-company-scan-inter-logistic

โซโคเทคฯ มอบใบรับรอง ISO 39001:2012 ให้แก่ บริษัท สแกน อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด และบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

พ 30/11/2022 - 10:34

โซโคเทคฯ มอบใบรับรอง ISO 39001:2012 ให้แก่ บริษัท สแกน อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด และบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ขอแสดงความยินดีกับบริษัท สแกน อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด และบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำทางธุรกิจด้านขนส่ง ที่ผ่านการตรวจประเมินรับรองระบบมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนน ISO 39001:2012.

scan-inter-public-company-scan-inter-logistic-img

ทางบริษัท โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ขอขอบคุณ คุณพิมพ์วนิฎา จรัสปรีดา กรรมการผู้จัดการบริษัทและประธานสายงานการเงินและบัญชี และคุณกาญจนา คงชัยทรัยพ์ ผู้อำนวยการสายงานทรัพยากรมนุษย์ของบริษัท สแกน อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด และบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ที่เป็นเกียรติในการรับมอบใบรับรองจากคุณสิตา ประวาลพิทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และขอขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจเลือกโซโคเทคฯ เป็นผู้ตรวจประเมินให้การรับรอง.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายขาย โทร ติดต่อเรา

ติดต่อเรา: 02 964 9918-20

ติดต่อเรา