appeals-thailand-certification

อุทธรณ์

ผู้สมัครรายใหม่และลูกค้าที่ผ่านการรับรองของ บริษัท โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 
มีสิทธิ์อุทธรณ์คำตัดสินเกี่ยวกับการรับรองใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรของผู้สมัครหรือลูกค้าที่ผ่านการรับรอง การอุทธรณ์จะได้รับการสอบสวนอย่างเต็มรูปแบบโดย "บุคคลที่เป็นอิสระ" และจะไม่ส่งผลให้เกิดการเลือกปฏิบัติต่อผู้อุทธรณ์

หมายเหตุที่ 1: บุคคลอิสระคือบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการตรวจสอบหรือรับรองของผู้อุทธรณ์ที่เกี่ยวข้องในปีปฏิทินก่อนยื่นอุทธรณ์ รวมทั้งการตรวจสอบหรือการรับรองที่เป็นประเด็นของการอุทธรณ์

หมายเหตุที่ 2: การสอบสวนจะถูกพิจารณา แม้ผลการอุทธรณ์จะมีลักษณะคล้ายคลึงกัน

ขั้นตอนการอุทธรณ์

ผู้อุทธรณ์ยื่นคำอุทธรณ์เป็นลายลักษณ์อักษรต่อหน่วยรับรองที่ได้รับการรับรองโดยระบุรายละเอียดเบื้องหลัง และเหตุผลในการอุทธรณ์

หมายเหตุที่ 3: การแจ้งต่อผู้อุทธรณ์ให้รับทราบ

การอุทธรณ์ทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้ในบันทึกใบร้องขอให้จัดการสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (NCR) และกำหนดตัวระบุที่ไม่ซ้ำกัน

ฝ่ายเทคนิคของหน่วยรับรองที่ได้รับการรับรองจะแจ้งข้อมูลให้ผู้อุทธรณ์ทราบชื่อบุคคลที่รับผิดชอบในการสอบสวนและระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จสิ้น แก่ผู้อุทธรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีแนวโน้มว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในกรอบเวลาของการสอบสวน

ผลการสอบสวนและการตัดสินใจเฉพาะกาล จะต้องได้รับการทบทวนและอนุมัติโดยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ (หรือผู้ที่ได้รับการมอบหมาย) ก่อนการสื่อสารไปยังผู้อุทธรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ (หรือผู้ที่ได้รับการมอบหมาย)จะต้องเป็นบุคคลอิสระ (ตามที่กำหนดไว้ในหมายเหตุที่ 1 ด้านบน) และจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆในการสอบสวนและการตัดสินใจเฉพาะกาล

เพื่อให้แน่ใจว่ามีความเป็นกลาง และนอกเหนือจากการตรวจสอบโดยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการหน่วยรับรองที่ได้รับการรับรอง (หรือผู้ที่ได้รับการมอบหมาย) สมาชิกของคณะกรรมการความเป็นกลางของหน่วยรับรองที่ได้รับการรับรองจะต้องดำเนินการตรวจสอบก่อนที่จะมีการสื่อสารผลลัพธ์ไปยังผู้อุทธรณ์

เมื่อเสร็จสิ้นการสอบสวนและการตรวจสอบความเป็นกลางที่น่าพอใจ ผลลัพธ์จะต้องได้รับการสื่อสารอย่างเป็นทางการไปยังผู้อุทธรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการหน่วยรับรองที่ได้รับการรับรอง (หรือผู้ที่ได้รับการมอบหมาย) จะต้องรับผิดชอบในการเริ่มต้น, ตรวจสอบ, และปิดการดำเนินการแก้ไขใดๆ ที่ระบุว่าเป็นหน้าที่ขึ้นอยู่กับของหน่วยรับรองที่ได้รับการรับรอง

การตัดสินใจของผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการหน่วยรับรองที่ได้รับการรับรองถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพันทุกฝ่าย

บันทึกที่ครอบคลุมของกระบวนการสอบสวนและตัดสินใจจะถูกเก็บไว้

การดำเนินการแก้ไขใดๆ ที่เกิดขึ้นกับหน่วยรับรองที่ได้รับการรับรองจะถูกนำเสนอต่อที่ประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร