ISO 22301 เป็นมาตรฐานสากลสำหรับการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) ช่วยให้องค์กรบริหารจัดการความต่อเนื่องของธุรกิจ ลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการหยุดชะงักของธุรกิจ เช่น อัคคีภัย น้ำท่วม ภัยธรรมชาติ การโจมตีของผู้ก่อการร้าย หรือการระบาดของโควิด-19 มาตรฐานนี้มีกรอบการทำงานในการกู้คืนจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดและก่อกวน

เหมาะกับทุกองค์กร/บริษัท

ทำไมถึงเลือกใบรับรอง ISO 22301?

  • ระบุและจัดการภัยคุกคามต่อธุรกิจของคุณในปัจจุบันและอนาคต
  • รับรองความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ
  • ปกป้องทรัพย์สิน ผลกำไร และรายได้ของคุณ
  • เพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันและเพิ่มภาพลักษณ์องค์กร

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเรา

photo-anawat-contact

Anawat PRAWARNPIT

Certification Manager

Certification Manager

Anawat.prawarnpit@socotec.com
obtain ISO 22301 certification

บริษัท โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชั่น ประเทศไทย จำกัด

ทำไมต้องได้รับการรับรอง ISO 22301 กับ บริษัท โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด?

บริษัท โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เป็นหน่วยงานที่มากประสบการณ์ด้านการรับรองมาตรฐาน ISO 22301 ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล การได้รับการรับรองจาก บริษัท โซโคเทค

เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด หมายความว่าคุณได้รับประโยชน์จากความเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดของทีมงานของเรา ผู้ตรวจประเมินของเราจะชี้บ่งวิธีที่คุณจัดการภัยคุกคามต่อธุรกิจของคุณในปัจจุบันและอุปสรรคในอนาคต ระบบการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจของคุณจะช่วยให้คุณปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายและแสดงให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นว่าองค์กรของคุณสามารถเอาชนะการหยุดชะงักในการดำเนินงานได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้บริการอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

 

บริษัท โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เป็นหน่วยงานที่มากประสบการณ์ด้านการรับรองมาตรฐาน ISO 22301 ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล การได้รับการรับรองจาก บริษัท โซโคเทค

เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด หมายความว่าคุณได้รับประโยชน์จากความเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดของทีมงานของเรา ผู้ตรวจประเมินของเราจะชี้บ่งวิธีที่คุณจัดการภัยคุกคามต่อธุรกิจของคุณในปัจจุบันและอุปสรรคในอนาคต ระบบการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจของคุณจะช่วยให้คุณปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายและแสดงให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นว่าองค์กรของคุณสามารถเอาชนะการหยุดชะงักในการดำเนินงานได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้บริการอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

 

คุณต้องการที่จะได้รับการรับรอง? ติดต่อเรา

ค้นหาขั้นตอนการรับรอง
Anawat.prawarnpit@socotec.com

เราเสนอใบรับรองเสริมใดบ้าง

integrated management system iso 22301

บริษัท โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชั่น ประเทศไทย จำกัด

ระบบการจัดการแบบบูรณาการคืออะไร?

ข้อกำหนดของแต่ละมาตรฐานจะรวมเข้าด้วยกันเป็นระบบการจัดการแบบบูรณาการ การเลือกตัวเลือกนี้ช่วยขจัดความซ้ำซ้อนของการตรวจประเมิน และเป็นประโยชน์ต่อองค์กรของคุณผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ระบบการจัดการแบบบูรณาการทั่วไปอาจเป็นการรวมกันของระบบการจัดการของ ISO 9001 การจัดการคุณภาพ, ISO 14001 การจัดการสิ่งแวดล้อม, ISO 45001 การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ ISO/IEC 27001 การจัดการความปลอดภัยของข้อมูล อย่างไรก็ตาม ก็ไม่ได้จำกัดแค่มาตรฐานเหล่านี้เท่านั้น

ข้อกำหนดของแต่ละมาตรฐานจะรวมเข้าด้วยกันเป็นระบบการจัดการแบบบูรณาการ การเลือกตัวเลือกนี้ช่วยขจัดความซ้ำซ้อนของการตรวจประเมิน และเป็นประโยชน์ต่อองค์กรของคุณผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ระบบการจัดการแบบบูรณาการทั่วไปอาจเป็นการรวมกันของระบบการจัดการของ ISO 9001 การจัดการคุณภาพ, ISO 14001 การจัดการสิ่งแวดล้อม, ISO 45001 การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ ISO/IEC 27001 การจัดการความปลอดภัยของข้อมูล อย่างไรก็ตาม ก็ไม่ได้จำกัดแค่มาตรฐานเหล่านี้เท่านั้น

ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับรอง ติดต่อเรา

ติดต่อเรา
Anawat.prawarnpit@socotec.com

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเรา

photo-anawat-contact

Anawat PRAWARNPIT

Certification Manager

Certification Manager

Anawat.prawarnpit@socotec.com