iso-410001facility-management-system

ISO 41001:2018 มาตรฐานการบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก

ศ 04/11/2022 - 02:09

มาตรฐานการบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก

ISO 41001:2018 มาตรฐานการบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก คือ ระบบมาตรฐานการจัดการ ดำเนินการ และบำรุงรักษา เพื่อพัฒนาบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก โดยมีการนำความรู้ในด้านต่างๆ มารวมกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อสังคม ชุมชน และองค์กร ในรูปแบบที่ตัวบุคคลมีปฎิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่เราสร้างขึ้น เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น.

ข้อความทางเลือก

 

ตัวอย่าง สิ่งอำนวยความสะดวก ในการจัดการดูแลอาคาร/โรงงาน/บริษัท เช่น  ระบบไฟฟ้า – (stand by generator, UPS), ระบบดับเพลิง – (Alarm, Sprinkler), การรักษาความปลอดภัย, ความสะอาด, ขยะ, ลิฟท์, บันไดเลื่อน, ระบบสารสนเทศ, ระบบน้ำ, ระบบทำความเย็น, HVAC เป็นต้น.

ข้อความทางเลือก

เราทำมาตรฐาน ISO 41001 เพื่ออะไรและมีประโยชน์อย่างไร

  • เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรโดยรวมมีประสิทธิภาพและผลลัพท์ที่ดีขึ้น
  • ช่วยลดต้นทุนขององค์กรในการบริหาร และเพิ่มมูลค่าให้กับระบบสิ่งอำนวยความสะดวก
  • เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร และเพิ่มความเชื่อมั่นให้ลูกค้า อีกทั้งเพิ่มการได้เปรียบในการแข่งขัน
  • เพื่อลดความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของระบบสิ่งอำนวยความสะดวก  ซึ่งอาจนำมาซึ่งความเสียหายด้านชีวิต, ทรัพย์สิน และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

มาตรฐาน ISO 41001 เหมาะกับธุรกิจแบบไหน

อาคารสำนักงานให้เช่า, คอนโดมิเนียม, สถานศึกษา, โรงพยาบาล, ห้างสรรพสินค้า, โรงแรม, Exhibition Hall,  โรงงาน หรือ องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีระบบสาธารณูปโภค ที่ต้องดูแลจัดการในด้านการบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก  ที่มีผลกระทบต่อทุกคนโดยรวม ทั้งภายในและภายนอก (สาธารณะ)

บทความโดย: คุณอนวัชร์  ประวาลพิทย์   (หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน).

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทและความรู้เกี่ยวกับระบบมาตรฐาน ISO ได้ที่ ติดต่อเรา

ติดต่อเรา: 02 964 9918-20

ติดต่อเรา