เทคนิคการจำข้อกำหนด ISO 9001:2015

Mon 14/03/2022 - 02:21

มาถึงตอนที่ 2 กับวิธีการจำข้อกำหนดนะครับ คราวนี้ผมจะมาอธิบาย เพิ่มเติมหลังจากเราได้แบ่งข้อกำหนดตาม PDCA แล้ว ตามผังด้านล่างนี้นะครับ

เริ่มกันที่ Plan หรือว่าการวางแผนก่อนนะครับ ซึ่งจะประกอบไปด้วยข้อกำหนดที่ 4 บริบทขององค์กร (Context of the organization) ซึ่งในส่วนนี้ก็จะมีข้อกำหนดภายใต้ข้อ 4 ดังนี้

4.1 ความเข้าใจในตัวองค์กรและความเข้าใจในบริบทขององค์กร (Understanding the organization and its context)

4.2 ความเข้าใจในความต้องการและความเข้าใจในความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ (Understanding the needs and expectations of interested parties)

4.3 การกำหนดขอบเขตของระบบบริหารคุณภาพ (Determining the scope of the quality management system)

4.4 ระบบบริหารงานคุณภาพและกระบวนการของระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality management system and its processes)

 

ข้อกำหนดข้อที่ 5 ความเป็นผู้นำ (Leadership) ซึ่งในส่วนนี้ก็จะมีข้อกำหนด ภายใต้ข้อ 5 ดังนี้

5.1 ความเป็นผู้นำและความมุ่งมั่น (Leadership and commitment)

5.2 นโยบาย (Policy)

5.3 หน้าที่ที่เกี่ยวกับองค์กร, ความรับผิดชอบ และอำนาจหน้าที่ (Organizational roles, responsibilities and authorities)

 

ข้อกำหนดข้อที่ 6 การวางแผน (Planning) ซึ่งในส่วนนี้ก็จะมีข้อกำหนด ภายใต้ข้อ 6 ดังนี้ครับ

6.1 กิจกรรมที่จะจัดการกับความเสี่ยงและโอกาสต่างๆ (Actions to address risks and opportunities)

6.2 วัตถุประสงค์คุณภาพและการวางแผนเพื่อให้บรรลุ (Quality objectives and planning to achieve them)

6.3 การวางแผนการเปลี่ยนแปลง (Planning of changes)

โดยในส่วนนี้ข้อมูลเราจะได้จากผู้บริหารระดับสูง (Top Management) หรือจากตัวแทนฝ่ายบริหาร (QMR: Quality Management Representative) บางทีก็จากทีมผู้บริหาร (Management Team) แต่ข้อ 6 พิเศษหน่อยเพราะแต่ละแผนกจะม่ส่วนร่วมในการจัดทำขึ้นมาครับ

 

ข้อกำหนดข้อที่ 7 การสนับสนุน (Support) ซึ่งในส่วนนี้ก็จะมีข้อกำหนดภายใต้ข้อ 7 ดังนี้

7.1 ทรัพยากร (Resources)

7.2 ความสามารถ (Competence)

7.3 ความรับรู้ (Awareness)

7.4 การสื่อสาร (Communication)

7.5 เอกสารสารสนเทศ (Documented information)

โดยในส่วนนี้จะมีแผนกต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น HR, ซ่อมบำรุง, QC (ส่วนควบคุมเครื่องมือวัด) และ DCC ผู้ควบคุมเอกสาร

ค้นพบเพิ่มเติม

อะไรจะเกิดขึ้นต่อไป?

ซึ่งการแบ่งเป็นแผนกแบบนี้ จะทำให้เราจำข้อกำหนดได้ง่ายขึ้น มีเกร็ดความรู้เพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะครับ เมื่อเราพูดถึงทรัพยากร เราก็สามารถไปดูข้อมูลในการประชุมทบทวนของฝ่ายบริหารก็ได้นะครับ เพราะเป็นการทบทวนปัจจัยป้อนเข้าที่ถูกบังคับไว้ในข้อกำหนดว่าต้องนำมาทบทวนในการประชุมด้วย

 

ยังเหลือ Do, Checkและ Action ติดตามต่อในตอนที่ 3 นะครับ

ซึ่งการแบ่งเป็นแผนกแบบนี้ จะทำให้เราจำข้อกำหนดได้ง่ายขึ้น มีเกร็ดความรู้เพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะครับ เมื่อเราพูดถึงทรัพยากร เราก็สามารถไปดูข้อมูลในการประชุมทบทวนของฝ่ายบริหารก็ได้นะครับ เพราะเป็นการทบทวนปัจจัยป้อนเข้าที่ถูกบังคับไว้ในข้อกำหนดว่าต้องนำมาทบทวนในการประชุมด้วย

 

ยังเหลือ Do, Checkและ Action ติดตามต่อในตอนที่ 3 นะครับ

บทความโดย : คุณภัคพิสิษฐ์ พงษ์จักร (หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายขาย โทร. 02 964 9918-20 ติดต่อเรา

หรือติดต่อเรา