รอบการรับรองมีระยะเวลา 3 ปี (การตรวจประเมินครั้งแรก การตรวจติดตาม และการตรวจต่ออายุการรับรอง)

application certification process

1. การสมัคร

คุณกรอกแบบสอบถามข้อมูลเพื่อช่วยให้เราเข้าใจธุรกิจและความต้องการของคุณได้ดียิ่งขึ้น เราใช้ข้อมูลนั้นเพื่อสร้างข้อเสนอสัญญาเพื่อให้คุณพิจารณาและอนุมัติ

integrated management system

2. การตรวจประเมินครั้งแรก: ระยะที่ 1

จุดประสงค์ของการตรวจประเมินนี้คือการตรวจเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่เสนอนั้นถูกต้อง มีระบบการจัดการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน และขอบเขตของการดำเนินงานนั้นสะท้อนถึงกิจกรรมทางธุรกิจได้อย่างถูกต้อง เราตรวจสอบว่าไม่มีช่องว่างในการปฏิบัติตามเกณฑ์ของมาตรฐาน

และมีหลักฐานพิสูจน์ความสอดคล้องและการปฏิบัติตามที่เพียงพอเพื่อให้แน่ใจว่าได้ข้อสรุปที่ประสบความสำเร็จในการตรวจประเมินระยะที่2 พื้นที่ใดๆที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดจะถูกระบุในรายงานและจะได้รับการตรวจในรอบการตรวจประเมินระยะที่ 2  และให้แก้ไขตามกำหนดเวลา

transfer to sci

3. การตรวจประเมินครั้งแรก: ระยะที่ 2

การตรวจประเมินนี้มีการวางแผนและดำเนินการเพื่อรวบรวมหลักฐานของความ

สอดคล้องและการปฏิบัติตามผ่านการสุ่มตัวอย่างขั้นตอนและกระบวนการทั้งหมด เพื่อตรวจประเมินว่าระบบการจัดการได้รับการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามที่ต้องการอย่างสม่ำเสมอและสอดคล้องกัน ณ สถานที่หน้างานและสถานที่ทุกแห่งที่ กิจกรรมที่อยู่ภายใต้ขอบเขตการรับรองจะดำเนินการตามข้อกำหนดของมาตรฐาน พื้นที่ใดที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (ชนิดไม่รุนแรง (minor) และชนิดรุนแรง (major)) หรือโอกาสในการปรับปรุงจะได้รับการบันทึกไว้และจัดทำเป็นเอกสาร และมีการออกใบเสนอเพื่อให้ได้การรับรอง ภายใต้การดำเนินการแก้ไขที่จำเป็นภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือเร็วกว่านั้น

certification process

4. การรับรอง

ต่อจากนั้น การรับรองจะถูกทบทวนเพื่อประเมิน ถ้าเป็นไปตามเกณฑ์ของมาตรฐานอย่างเหมาะสม และการรับรองก็จะได้รับการตัดสิน หากผลการตัดสินเป็นการเห็นชอบ ก็จะดำเนินการออกใบรับรองตามมาตรฐานที่กำหนด

re certification in socotec thailand

5. การต่ออายุการรับรอง

ใบรับรองมีอายุสามปีและได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันผ่านการตรวจติดตามประจำปี เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาสามปี การตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรอง จะดำเนินการเพื่อยืนยันว่าเกณฑ์การรับรองทั้งหมดได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้ว เราจะตรวจสอบว่าประสิทธิภาพของระบบการจัดการมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในแง่ของการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานระบบการจัดการ

ตลอดจนเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทางธุรกิจขององค์กรที่สำคัญที่สุด หากเป็นไปตามเงื่อนไขทั้งหมด ใบรับรองจะได้รับการต่ออายุและออกใบรับรองอายุสามปี

เราจะตรวจสอบให้คุณในช่วงระยะเวลาของการรับรองเพื่อให้แน่ใจว่าระบบการจัดการมีความสอดคล้องต่อเนื่อง และตรวจพบการเปลี่ยนแปลงโดยเร็วที่สุดและแก้ไขตามความจำเป็น เราเชื่อว่าคุณแจ้งให้เราทราบถึงการพัฒนาใดๆ

เริ่มต้นเส้นทางการรับรองของคุณ ติดต่อเรา

ติดต่อเรา