Climate Change

การอัปเดตที่สำคัญ - การรวมข้อพิจารณาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไว้ในมาตรฐานระบบการจัดการ

Mon 08/04/2024 - 04:08

บริษัท โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ขอเรียนแจ้งให้ทราบสำหรับหน่วยงาน องค์กร หรือ บริษัท ที่ได้รับการรับรอง ISO ทุกมาตรฐาน โดยทั่วกันเกี่ยวกับ

โดยแถลงการณ์ร่วม Technical Bulletin: Inclusion of Climate Change considerations within Management System Standards เมื่อ 27 February 2024 ที่ผ่านมา

IAF (International Accreditation Forum) และ ISO ได้เผยแพร่แถลงการณ์ร่วม โดยเน้นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับมาตรฐานระบบการจัดการ (MSS) ในรูปแบบของข้อความเพิ่มเติมที่เน้นความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change) โดยพิจารณาในบริบทขององค์กรหรือระบบการจัดการที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบสนองต่อปฏิญญาลอนดอนว่าด้วยการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ

วัตถุประสงค์ของกระดานข่าวทางเทคนิคนี้ ซึ่งสอดคล้องกับการตัดสินใจของ IAF คือเพื่อชี้แจงความคาดหวังสำหรับทั้ง CB ระบบการจัดการและลูกค้าที่ได้รับการรับรอง ตามที่ระบุไว้ในแถลงการณ์ร่วม:

เจตนาโดยรวมของข้อกำหนดสำหรับข้อ 4.1 และ 4.2 ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ข้อเหล่านี้รวมถึงความจำเป็นสำหรับองค์กรในการพิจารณาประเด็นภายในและภายนอกทั้งหมดที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลของระบบการจัดการของตน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะได้รับการพิจารณาภายในระบบการจัดการและเป็นปัจจัยภายนอกที่สำคัญเพียงพอ

ความคาดหวังต่อองค์กร/หน่วยงาน/บริษัท ที่ได้รับการรับรอง คือ ควรกำหนดประเด็นภายในและภายนอกทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของระบบการจัดการ ทิศทางเชิงกลยุทธ์ และที่ส่งผลต่อความสามารถในการบรรลุซึ่งผลลัพธ์ของระบบการจัดการ”

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งได้รับการชี้แจงโดยการแก้ไขในข้อ 4.1 และ 4.2 หน่วยงานที่ให้การรับรองจะต้องตรวจสอบข้อกำหนดเหล่านี้ เพื่อให้แน่ใจว่า ประเด็นภายใน (Internal issues) และประเด็นภายนอก (External issues) ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงสภาพภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลง ได้ถูกระบุไว้โดยองค์กรว่ามีความเกี่ยวข้องหรือไม่? หากเกี่ยวข้อง จะต้องพิจารณาในการพัฒนาและประสิทธิผลของระบบการจัดการ การรวมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

หากองค์กรหรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง พิจารณาว่าไม่เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการ ผู้ให้การรับรอง (ผู้ตรวจประเมิน) จะพิจารณาถึงเหตุผลเกี่ยวกับการตัดสินใจดังกล่าว เพื่อยืนยันให้มั่นใจในการตัดสินใจนั้นว่าเหมาะสมหรือไม่

สิ่งที่องค์กรหรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองระบบอยู่แล้ว ให้พิจารณาว่ามีประเด็นดังกล่าวเกี่ยวข้องกับองค์กรหรือไม่? โดยระบุไว้ให้ชัดแจ้งตั้งแต่การทำความเข้าใจต่อบริบทขององค์กรตามข้อกำหนด 4.1 และ การเข้าใจถึงความต้องการและความคาดหวังต่อกลุ่มผู้ให้ความสนใจต่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามข้อกำหนด 4.2

ตัวอย่าง เช่น องค์กร มีพันธะที่ต้องมีการรายงานปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า เชื้อเพลิง พลังงานความร้อน พลังงานหมุนเวียน ให้ทราบ หรือ มีเป้าหมาย "Carbon neutrality" หรือ ความเป็นกลางทางคาร์บอน หรือ "Net zero emissions" หรือ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ เป็นต้น ก็ต้องถูกระบุเอาไว้ ในบางองค์กรหรือหน่วยงาน ที่อาจได้รับการรับรอง CFO (Carbon Footprint Organization) หรือ CFP (Carbon Footprint Product) อยู่แล้ว  ก็ให้ระบุไว้ในบริบทขององค์กร

จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายขาย โทร. ติดต่อเรา

02 964 9918-20

ติดต่อเรา