fda-certificate-thailand

ใบรับรองอย

อ 25/01/2022 - 06:08

โซโคเทคฯ ได้รับการอนุมัติขึ้นบัญชีหน่วยตรวจจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564   สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้อนุมัติให้ บริษัท โซโคเทค เซอร์ติฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จํากัด  ขึ้นบัญชีหน่วยตรวจหรือหน่วยรับรองสถานประกอบการอาหาร เลขที่บัญชีหน่วยงาน 2-03/2561 ในขอบข่ายมาตรฐานที่สามารถตรวจประเมินได้ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2563 เรื่องวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต  และการเก็บรักษาอาหาร

fda-certificate-for-news

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราทางอีเมล ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราทางโทรศัพท์ ติดต่อเรา

Tel: 02 964 9918-20